Principiile
si valorile noastre in afaceri

Codul de conduită

- Principiile și valorile noastre de afaceri -

Link: Codul_de_conduita_AZUR.pdf

 

RESPECTĂM LEGISLAȚIA ȘI VALORILE ETICE

 

Ne angajăm să ne instruim toți angajații pentru a respecta legislația și valorile etice. Conformitatea cu reglementările, respectul pentru demnitatea persoanelor și drepturile fundamentale sunt întotdeauna în centrul atenției noastre. Suntem angajați să ne desfășurăm activitatea comercială și profesională în conformitate cu legislația aplicabilă și cu normele și procedurile AZUR. Toți angajații noștri trebuie să se conformeze acestor principii, desfășurându-și activitățile profesionale cu respectarea lor deplină și garantând drepturile omului și drepturile civile. Respectarea legii și a regulilor Societății constituite o trăsătură comună a tuturor activităților desfășurate zilnic de AZUR. Recrutarea și evaluarea angajaților AZUR se bazează pe regulile de conduită și se efectuează în conformitate cu valorile Societății.

 

NE OPUNEM MITEI ȘI CORUPȚIEI

 

Manifestăm toleranță zero față de mită și corupție. AZUR nu tolerează mita, oferirea sau primirea de mită sau orice formă de șantaj. Este interzisă influențarea terților în vederea obținerii unui avantaj, a unui tratament preferențial sau a unei garanții pentru a obține beneficii pentru Societate, pentru noi înșine sau pentru alte persoane, prin orice tip de plată sau contraprestație, în bani sau în natură, în mod direct sau indirect. Relațiile cu clienții, furnizorii, partenerii, angajații și persoanele sau entitățile care au, au avut sau pot avea asocieri în participație cu AZUR sunt gestionate de persoane autorizate, cu respectarea limitelor prevăzute în prezentul Cod. Este interzisă oferirea și primirea de cadouri și invitații în mod direct sau indirect: nu se vor oferi alte cadouri decât cele impuse de eticheta comercială obișnuită sau cadouri simbolice și, indiferent de situație, scopul acestor cadouri nu va fi acela de a beneficia de un tratament preferențial în orice activitate care ar putea fi asociată cu activitatea AZUR. Este interzisă solicitarea sau acceptarea de cadouri, plăți, comisioane sau alte articole pentru uz personal de la clienți sau furnizori actuali sau posibili. De asemenea, sunt incluse furnizarea de servicii cu caracter personal, oportunități de angajare, deplasări, tratament preferențial, reduceri speciale și orice alte elemente de valoare obținute direct sau indirect.

 

DESCURAJĂM SPĂLAREA BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI

 

Suntem în permanență vigilenți pentru a împiedica desfășurarea de activități ilegale. În cadrul AZUR, suntem extrem de vigilenți în ceea ce privește respectarea legislației privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

 

SUNTEM ANGAJAȚI ÎN FAVOAREA LIBEREI CONCURENȚE

 

AZUR se angajează în favoarea liberei concurențe. Respectăm regulile și principiile liberei concurențe în domeniul nostru de activitate. Acționăm cu loialitate, evitând orice comportament care reprezintă sau ar putea reprezenta complicitate, abuz sau limitare a acestei libertăți. AZUR este împotriva tuturor practicilor anticoncurențiale. Evităm orice comportament care ar putea implica sau abuza de manipularea prețurilor. AZUR se opune oricărei încălcări a legislației privind concurența și înțelegerile de tip cartel. AZUR se angajează să anunțe autoritățile competente cu privire la practici anticoncurențiale, chiar dacă AZUR nu este implicată în astfel de practici. Ne angajăm să ne protejăm consumatorii împotriva efectelor oricăror înțelegeri de tip cartel.

 

EVITĂM CONFLICTELE DE INTERESE

 

Obligația de loialitate. În îndeplinirea îndatoririlor noastre profesionale, acționăm cu loialitate și apărăm interesele AZUR, evitând orice situație care ar putea da naștere unui conflict între interesele noastre și cele ale AZUR. În exercitarea atribuțiilor lor, angajații AZUR nu pot acționa în interesul unor avantaje prezente sau viitoare legate de propria persoană sau de părțile afiliate acestora. În plus, membrii Consiliului de Administrație și managerii trebuie să cunoască și să respecte legislația și reglementările privind conflictele de interese.

 

SUNTEM ANGAJAȚI ÎN ASIGURAREA CONTROLULUI ȘI A TRANSPARENȚEI

 

Suntem angajați în asigurarea controlului și a transparenței. Informațiile despre AZUR trebuie să fie întotdeauna elaborate în conformitate cu regulamentele și normele în vigoare ale Societății și trebuie să fie protejate și arhivate în mod sistematic. Avem responsabilitatea de a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu normele și reglementările Societății, astfel încât să putem fi trași la răspundere pentru acțiunile noastre în orice moment. Transparența reprezintă un principiu fundamental. Toți angajații noștri trebuie să coopereze cu conducerea unității, precum și cu responsabilii cu respectarea Codului, cu autoritățile de reglementare și cu autoritățile administrative sau judiciare, interne sau externe, răspunzând la solicitările și cerințele acestora și furnizând prompt și corect informațiile de care au nevoie în îndeplinirea sarcinilor lor.

 

FOLOSIM RESURSELE ȘI PATRIMONIUL AZUR ÎN MOD EFICIENT ȘI SIGUR

 

Patrimoniul Societății trebuie să fie protejat și utilizat într-un mod responsabil și eficient. AZUR pune la dispoziția angajaților săi mijloacele și resursele de care aceștia au nevoie pentru a-și desfășura activitatea profesională. Acestea trebuie să fie utilizate în mod eficient și în conformitate cu reglementările naționale, luându-se măsurile necesare pentru a preveni pierderea, furtul sau orice alte daune.

 

RESPECTĂM DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR

 

Cu toții avem obligația de a proteja informațiile și datele pentru a împiedica accesul neautorizat. În calitate de angajați ai AZUR, gestionăm adesea informații confidențiale de natură economică, financiară, tehnică, personală, comercială sau administrativă (pe suport tipărit sau în format digital), care sunt valoroase pentru activitatea noastră și care fac obiectul legilor privind proprietatea intelectuală și protecția datelor în jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Orice persoană care lucrează pentru noi trebuie să respecte normele curente privind securitatea informațiilor și protecția datelor Societății și să respecte toate măsurile aplicabile, pentru a împiedica accesul neautorizat la astfel de informații și/sau date de către părți și angajați din afara unității. Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare chiar și după încetarea relației cu AZUR.

 

LUCRĂM ÎNTOTDEAUNA CU PASIUNE ȘI NE CONCENTRĂM PE CALITATEA PROCESELOR ȘI A PRODUSELOR

 

Clienții noștri se află în centrul activităților desfășurate de noi. Depunem eforturi să construim relații pe termen lung, bazate pe încredere reciprocă, onestitate și responsabilitate profesională, care să adauge valoare clienților noștri. Ne concentrăm eforturile pentru a ne cunoaște clienții, pentru a le oferi produse și servicii care să le satisfacă nevoile și urmărim să obținem satisfacția clienților prin oferta noastră de servicii. Concepem și vindem produse de cea mai înaltă calitate și încercăm în mod constant să le oferim clienților noștri un nivel de valoare care să ne pună în centrul atenției. Suntem corecți în relațiile noastre cu clienții. Descriem caracteristicile produselor într-o manieră transparentă, oferind informații detaliate, veridice, complete și ușor de înțeles. Ne respectăm angajamentele și acționăm cu integritate.

 

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA SUNT ESENȚIALE PENTRU AZUR

 

Obiectivul AZUR este și va rămâne zero accidente. Acest obiectiv constituie responsabilitatea tuturor angajaților AZUR. Sănătatea și siguranța la locul de muncă reprezintă un factor distinctiv pentru AZUR și o cerință esențială pentru protejarea sănătății și siguranței angajaților noștri și a partenerilor de afaceri care intră în unitățile noastre de producție. AZUR se implică atât în activitatea comunității, cât și în sănătatea publică și continuă să implementeze, la cel mai înalt nivel, strategii și planuri de acțiune dedicate domeniului sănătății și securității în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

PROMOVĂM ÎN PERMANENȚĂ APLICAREA UNUI TRATAMENT CORECT

 

Urmărim să creăm un mediu de lucru echitabil, care să stimuleze dezvoltarea profesională și personală. Implementăm în permanență proceduri și inițiative interne cu scopul de a crea un mediu de lucru echilibrat, lipsit de discriminare de orice fel și care promovează diversitatea. La angajarea sau promovarea personalului, AZUR își bazează întotdeauna deciziile pe evaluări obiective și transparente ale realizărilor și performanțelor.

 

În nici o situație, inclusiv prin aplicarea prezentului Cod, AZUR nu va accepta nici o formă de discriminare, pe motive de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, origine familială, statut social, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică netransmisibilă, infecție HIV, apartenență la o categorie defavorizată, ideologie politică, apartenența la un partid politic sau la un sindicat, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, utilizării sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alt domeniu al vieții publice.

 

NE ANGAJĂM SĂ REDUCEM LA MINIMUM EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 

Depunem eforturi pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a utiliza eficient resursele. Ne desfășurăm activitatea având următoarele obiective: utilizarea eficientă a resurselor, reducerea impactului negativ asupra mediului, protejarea ecosistemelor și a patrimoniului istoric, cultural și arheologic, reducerea la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră. Respectăm cu strictețe legislația privind protecția mediului. Colaborăm cu autoritățile de reglementare pentru a elabora și promova legi și reglementări corecte pentru a proteja mediul.

 

NOTĂ CĂTRE PARTENERI ȘI PĂRȚI INTERESATE

 

Ne extindem angajamentul față de partenerii noștri de afaceri și părțile interesate. În relațiile cu furnizorii, subcontractanții, clienții și alți parteneri, depunem eforturi pentru a stabili un cadru de colaborare echilibrat și transparent, care să promoveze relații de afaceri stabile și durabile și care să maximizeze beneficiile pentru toate părțile implicate. Asigurăm respectarea eticii, prin promovarea practicilor de sănătate și siguranță la locul de muncă și prin încurajarea partenerilor să respecte standardele noastre, în conformitate cu prezentul Cod, inclusiv cu clauzele contractuale relevante.

 

Solicităm partenerilor noștri de afaceri să respecte principiile și valorile corporative ale AZUR. Fiecare client, distribuitor, furnizor, subcontractant, consultant și orice alt partener AZUR trebuie să adere la Codul de conduită AZUR, care include cerința de a respecta toate legile aplicabile, inclusiv legile privind munca, mediul și combaterea mitei. Partenerii AZUR au obligația de a se asigura că angajații, agenții și subcontractanții lor, dacă există, care prestează sau sunt implicați în prestarea de servicii către AZUR, respectă, de asemenea, prevederile Codului de conduită AZUR.

 

Codul de conduită AZUR este actualizat în mod regulat pentru a include noile cerințe de reglementare, actualizările în materie de conformitate și cele mai bune practici.

 

 

Data: 22 octombrie 2021

ABONARE
NEWSLETTER
* În conformitate cu prevederile GDPR , aplicabil din data de 25.05.2018, abonarea implică acordul dumneavoastră
explicit referitor la procesarea datelor dvs în scop propriu pentru trimitere de newslettere.
Date de contact
Bulevardul Constructorilor, Nr. 1-3, Timișoara 300571, România
tel: 0040-256-222139
fax: 0040-256-222179